การสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564
การสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564
การสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564

การสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564

ลงทะเบียน คณะกรรมการ

สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 จำนวนที่นั่งสอบ 9,840 ที่นั่ง จำนวนตึก/อาคารสอบ 19 ตึก/อาคาร
จำนวนห้องสอบ 174 ห้อง

แผนที่ ตึก/อาคาร ประจำสนามสอบ


1) อาคารเรียน 1
2) อาคาร 2
3) อาคาร 3
4) อาคาร 4
5) อาคารน้ำเพชร
6) อาคาร 10
7) อาคารคณะวิทยาการจัดการ
8) อาคารเรียนรวม (อาคาร 12)
9) หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
10) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
11) อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
12) อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เก่า)
13) อาคารโลจิสติกส์ (คหกรรม เดิม)
14) อาคารการศึกษาพิเศษ
15) หอประชุมรัตนอาภา
16) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17) อาคารภูมิภาคศึกษา
18) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19) อาคารคณะครุศาสตร์
20) อาคารเรียนเอนกประสงค์ (SAC)
21) อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ใหม่)
22) กองอำนวยการ