โครงการอนุรักษ์พลังงาน KPRU Save Energy Green University

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอนุรักษ์พลังงาน "KPRU Save Energy Green University" เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2563 1 449 Share


จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และสโมสรอาจารย์ข้าราชการและบุคลากร ได้ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสา KPRU ปันสุขให้นะ ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร และบุคลากรได้เล็งเห็นความสำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือคนในชุมชน ท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2563 1 570 Share


การพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) และระบบการลา ไปราชการ (e-Personal)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มุ่งพัฒนาการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2563 650 Share


การเตรียมความพร้อมระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) และระบบการลาและไปราชการ (e-Personal) ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดเตรียมความพร้อมสำหรับระบบอัตโนมัติ (e-Office) และระบบลาและไปราชการ (e-Personal) โดยพัฒนาระบบให้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 391 Share


ร่างแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการร่างแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan-BCP) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1047/2563 ฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  ได้ร่วมกันประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนความต่อเนื่องสำหรับแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาะวิกฤต 

เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563 526 Share


จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน

กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บุคลากร  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกันสนับสนุนทุนทรัพย์ในการปันสุขในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 426 Share


ติวเข้ม GREEN OFFICE

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒธนธรรม  เพื่อติวเข้มในการดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสำนักงานสีเขียว พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร​ เฉลิมพระเกียรติ​ (เรือนไทย) 

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2563 465 Share


อบรมการประเมินสมรรถนะะบุคลากรสายสนับสนุน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  โดย กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  ได้จัดให้มีการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ 19 ธันวาคม 2562 1,000 Share


มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

  การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

  คลิก
 • การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

  การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

  คลิก
 • การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  คลิก
 • การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา

  การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา

  คลิก
 • แฟ้มสะสมงาน Portfolio

  แฟ้มสะสมงาน Portfolio

  คลิก
 • คู่มือปฏิบัติงานหลัก

  คู่มือปฏิบัติงานหลัก

  คลิก

 • ใหม่
  เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  คลิก

 • ใหม่
  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน

  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน

  คลิก
 • เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง

  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง

  คลิก