ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงต่อหน่วยพัสดุ ในการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. 

เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2566 900 Share


โครงการการจัดการความรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานพัสดุและการเบิกจ่าย ให้สนองตอบนโยบายตามแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะกรรมการจัดการความรู้  ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้  เมื่อเดือนกรกฎาคม - กันยายน จัดโครงการจัดการความรู้ในการบริหารงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ และได้จัดทำโครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัจจัยที่สำคัญที่จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการดำเนินงาน           ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการจัดการความรู้ประจำกองกลาง  พร้อมด้วยงานพัสดุ และงานการเงิน เล็งเห็นว่า การจัดกิจกรรมปัจจัยต่างๆ ที่ได้มาจากการจัดการความรู้ ทำให้ได้แนวทางที่สนับสนุนต่อการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ และงานการเงิน เป็นอย่างมาก และสามารถนำมามาพัฒนาต่อเนื่องเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป  ดังนั้น คณะกรรมการจัดการความรู้ พร้อมด้วยงานพัสดุและงานการเงิน เล็งเห็นว่าควรนำปัจจัยต่างๆ ที่ได้จากการจัดโครงการจัดการความรู้ที่กล่าวมาแล้ว เพื่อนำขุมความรู้และแก่นความรู้ต่างๆ มาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนางาน พัฒนาคน และเป็นองค์ความรู้  “ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานพัสดุและการเบิกจ่าย ให้สนองตอบนโยบายตามแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร”

เผยแพร่เมื่อ 29 เมษายน 2566 183 1,148 Share


สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการปฏิบัติการในระบบ e-GP

ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุุ กองลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์ และนางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม เจ้าหน้าที่พัสดุประจำงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการปฏิบัติการในระบบ e-GP ร่วมกับนักศึกษา ภาค กศ.บป. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รหัสหมู่เรียน 6228201 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณุะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และบรรยากาศของงานเป็นไปอย่างสวยงาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต ประธานในพิธีเปิดเผยว่า การจัดโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในระบบ e-GP ณ หอประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงกระบวนการต่างๆของการจัดซื้อจัดจ้าง
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะก่อให้เกิดความโปร่งใสและการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วม

และขอบคุณอาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัษฎากร วินิกุล ที่ควบคุมกำกับดูแลเป็นอย่างดี ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์

เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2566 201 2,211 Share


ศึกษาดูงานระบบคุณธรรมจริยธรรมในทางพุทธศาสนา และเข้าร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าหนองยางตก ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรมจริยธรรมในทางพุทธศาสนา และเข้าร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2566  ณ วัดป่าหนองยางตก ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก นำโดยนางสาวเกศกนก ไทยแท้ พร้อมด้วยนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และการประถมศึกษา ปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ในโอกาสนี้ ทุกคนน้อมใจถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 3 กาล (อดีต ปัจจุบันและอานาคต) และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่จะได้ร่วมทำบุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนการน้อมนำคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นแนวปฏิบัติทั้งทางการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2566 201 1,344 Share


มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

แก้ไขประกาศขายทอดตลาด เครื่องปรับอากาศ จำนวน 542 เครื่อง

เผยแพร่เมื่อ 28 เมษายน 2566 10 1,370 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  คลิก
 • การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

  การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

  คลิก
 • การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

  การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

  คลิก
 • การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  คลิก
 • การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา

  การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา

  คลิก
 • แฟ้มสะสมงาน Portfolio

  แฟ้มสะสมงาน Portfolio

  คลิก

 • ใหม่
  สรุปกิจกรรมการ การศึกษาดูงานระบบคุณธรรมจริยธรรม และบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

  สรุปกิจกรรมการ การศึกษาดูงานระบบคุณธรรมจริยธรรม และบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

  คลิก
 • เอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในระบบ e-GP

  เอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในระบบ e-GP

  คลิก
 • เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  คลิก

 • ใหม่
  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน

  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน

  คลิก
 • เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง

  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง

  คลิก

 • ใหม่
  สารสนเทศเพื่อการจำแนกพัสดุ

  สารสนเทศเพื่อการจำแนกพัสดุ

  คลิก