โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย และการกำกับติดตามการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย และการกำกับติดตามการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)  ซึ่งงานพัสดุ และงานการเงิน สังกัด กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย และการกำกับติดตามการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เพื่อนำมาปรับแนวทางการดำเนินงานและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อ 23 ตุลาคม 2562 5 49


"คุยกันให้มากๆ" น้อมนำพระราโชบาย "ราชภัฏ" มาเป็นแนวปฏฺิบัติ

นางสาวเกศกนก  ไทยแท้  หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวนฤมล ส่งต่าย หัวหน้างานการเงิน  พร้อมด้วยทีมงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  สังกัดงานพัสดุ และงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ได้น้อมนำพระราโชบาย "ราชภัฏ" มาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นความภูมิใจของพวกเรา  ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ที่ได้สนองพระมหากรุณาธิคุณเพื่อให้สมกับเป็นคนของพระราชา "ตั้งใจร่วมกันและคุยกันมากๆ"

เผยแพร่เมื่อ 23 ตุลาคม 2562 1 40


ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี และแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานระดับกอง ได้แก่ กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา และกองนโยบายและแผน  ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร14) 

เผยแพร่เมื่อ 5 กันยายน 2562 4 401


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  คลิก
 • สิ่งที่ควรรู้ในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

  สิ่งที่ควรรู้ในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

  คลิก
 • การจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย

  การจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย

  คลิก
 • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.01 สำหรับจัดทำ PO ทั่วไป ผ่าน web online

  การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.01 สำหรับจัดทำ PO ทั่วไป ผ่าน web online

  คลิก
 • การจำหน่ายพัสดุ

  การจำหน่ายพัสดุ

  คลิก
 • เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  คลิก