จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และสโมสรอาจารย์ข้าราชการและบุคลากร ได้ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสา KPRU ปันสุขให้นะ ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร และบุคลากรได้เล็งเห็นความสำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือคนในชุมชน ท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2563 12 Share


การพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) และระบบการลา ไปราชการ (e-Personal)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มุ่งพัฒนาการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2563 13 Share


การเตรียมความพร้อมระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) และระบบการลาและไปราชการ (e-Personal) ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดเตรียมความพร้อมสำหรับระบบอัตโนมัติ (e-Office) และระบบลาและไปราชการ (e-Personal) โดยพัฒนาระบบให้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 14 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

  การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

  คลิก
 • การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

  การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

  คลิก
 • การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  คลิก
 • การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา

  การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา

  คลิก
 • แฟ้มสะสมงาน Portfolio

  แฟ้มสะสมงาน Portfolio

  คลิก
 • คู่มือปฏิบัติงานหลัก

  คู่มือปฏิบัติงานหลัก

  คลิก

 • ใหม่
  เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  คลิก