ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้บริการทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ  รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ตระหนักและเล็งเห็นว่า มาตรฐาน หลักเกณฑ์ต่างๆ ของการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพ โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง การปรับปรุงตำแหน่ง เทคนิคการเขียนผลงานดีเด่นในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น”

เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2567 517 Share

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างการจัดทำราคากลางของทางราชการตามหลักเกณฑ์สำหรับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แนวทางการตรวจรับงานก่อสร้าง สำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(งานจ้างก่อสร้าง)  การเขียนรายงานของผู้ควบคุมงานให้ถูกต้อง”  ระหว่างวันที่ 15 – 17  กรกฎาคม  2567  ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ท่านละ 4,500 บาท (-สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2567 1,087 Share

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  คลิก
 • การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

  การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

  คลิก
 • การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

  การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

  คลิก
 • การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  คลิก
 • การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา

  การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา

  คลิก
 • แฟ้มสะสมงาน Portfolio

  แฟ้มสะสมงาน Portfolio

  คลิก

 • ใหม่
  สรุปกิจกรรมการ การศึกษาดูงานระบบคุณธรรมจริยธรรม และบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

  สรุปกิจกรรมการ การศึกษาดูงานระบบคุณธรรมจริยธรรม และบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

  คลิก
 • เอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในระบบ e-GP

  เอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในระบบ e-GP

  คลิก
 • เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  คลิก

 • ใหม่
  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน

  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน

  คลิก
 • เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง

  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง

  คลิก

 • ใหม่
  สารสนเทศเพื่อการจำแนกพัสดุ

  สารสนเทศเพื่อการจำแนกพัสดุ

  คลิก