โครงการอนุรักษ์พลังงาน KPRU Save Energy Green University

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอนุรักษ์พลังงาน "KPRU Save Energy Green University" เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2563 1 326 Share


จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และสโมสรอาจารย์ข้าราชการและบุคลากร ได้ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสา KPRU ปันสุขให้นะ ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร และบุคลากรได้เล็งเห็นความสำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือคนในชุมชน ท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2563 1 405 Share


การพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) และระบบการลา ไปราชการ (e-Personal)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มุ่งพัฒนาการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2563 500 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

  การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

  คลิก
 • การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

  การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

  คลิก
 • การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  คลิก
 • การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา

  การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา

  คลิก
 • แฟ้มสะสมงาน Portfolio

  แฟ้มสะสมงาน Portfolio

  คลิก
 • คู่มือปฏิบัติงานหลัก

  คู่มือปฏิบัติงานหลัก

  คลิก

 • ใหม่
  เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  คลิก

 • ใหม่
  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน

  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน

  คลิก
 • เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง

  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง

  คลิก