ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี และแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานระดับกอง ได้แก่ กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา และกองนโยบายและแผน  ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร14) 

เผยแพร่เมื่อ 5 กันยายน 2562 2 81


การวิเคราะห์ค่างานด้วยกระบวนการจัดการความรู้ และการวิเคราะห์ตัวเอง (SWOT)

คณะกรรมการจัดการความรู้ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม การวิเคราะห์ค่างานด้วยกระบวนการจัดการความรู้ "9เดือนก้าวสู่เส้นทางความก้าวหน้า" และการวิเคราะห์ตัวเอง (SWOT) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.-20.00 น.   ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

เผยแพร่เมื่อ 28 สิงหาคม 2562 4 109


สร้างจิตสำนึก Green Office

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างจิตสำนึก Green Office ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14 ) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. 

เผยแพร่เมื่อ 28 สิงหาคม 2562 75


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร