พิธีรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "เพชรพัสดุ " ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์ เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณสำหรับรางวัล "เพชรพัสดุ" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ “นักบริหารงานด้านการพัสดุดีเด่น” และ “ผู้ปฏิบัติงานงานด้านการพัสดุดีเด่น” จากหน่วยงานของรัฐต่างๆ ทั่วประเทศ โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ แหล่งสมาคมฯ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ

 

 

ที่มา สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 

เผยแพร่เมื่อ 16 กันยายน 2565 1,123 Share


การจัดการความรู้ การบริหารงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ กับคณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม  คณะพยาบาลศาสตร์ งานพัสดุ ร่วมกับงานอาคารสถานที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรประจำงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะพยาลบาลศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการสำหรับการจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนทรัพย์สิน รับฟังปัญหาจากหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ และการบริหารงานอาคาร และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานอาคารสถานที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ และนำปัญหาที่สะท้อนการดำเนินการอย่างแท้จริง

เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2565 1,057 Share


การจัดการความรู้ การบริหารงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 01.00 น. – 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานพัสดุ ร่วมกับงานอาคารสถานที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรประจำงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการสำหรับการจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนทรัพย์สิน รับฟังปัญหาจากหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ และการบริหารงานอาคาร และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานอาคารสถานที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ และนำปัญหาที่สะท้อนการดำเนินการอย่างแท้จริง

เผยแพร่เมื่อ 25 สิงหาคม 2565 1,147 Share


การจัดการความรู้ การบริหารงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ กับบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม (อาคาร12) งานพัสดุ ร่วมกับงานอาคารสถานที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรประจำงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการสำหรับการจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนทรัพย์สิน รับฟังปัญหาจากหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ และการบริหารงานอาคาร และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานอาคารสถานที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ และนำปัญหาที่สะท้อนการดำเนินการอย่างแท้จริง

เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม 2565 503 Share


การจัดการความรู้ การบริหารงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานพัสดุ ร่วมกับงานอาคารสถานที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรประจำงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการสำหรับการจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนทรัพย์สิน รับฟังปัญหาจากหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ และการบริหารงานอาคาร และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานอาคารสถานที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ และนำปัญหาที่สะท้อนการดำเนินการอย่างแท้จริง

 
 

เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม 2565 628 Share


การจัดการความรู้ การบริหารงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ กับกองพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา งานพัสดุ ร่วมกับงานอาคารสถานที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรประจำงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกองพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการสำหรับการจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนทรัพย์สิน รับฟังปัญหาจากหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ และการบริหารงานอาคาร และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานอาคารสถานที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ และนำปัญหาที่สะท้อนการดำเนินการอย่างแท้จริง

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 1,093 Share


การจัดการความรู้ การบริหารงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ กับสถาบันวิจัยและพัฒนา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. – 16.45 น. ณ ห้องประชุมสักทอง งานพัสดุ ร่วมกับงานอาคารสถานที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรประจำงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการสำหรับการจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนทรัพย์สิน รับฟังปัญหาจากหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ และการบริหารงานอาคาร และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานอาคารสถานที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ และนำปัญหาที่สะท้อนการดำเนินการอย่างแท้จริง

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 1,199 Share


การจัดการความรู้การบริหารงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดารารัตน์ งานพัสดุ ร่วมกับงานอาคารสถานที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรประจำงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการสำหรับการจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนทรัพย์สิน รับฟังปัญหาจากหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ และการบริหารงานอาคาร และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานอาคารสถานที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ และนำปัญหาที่สะท้อนการดำเนินการอย่างแท้จริง

เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2565 1,087 Share


การจัดการความรู้การบริหารงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ กับคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้การบริหารงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่  จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้บริหารและบุคลากร ได้แก่ ประธานโปรแกรมและบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาววรฤทัย ภู่สงค์ ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะวิทยาการจัดการ   

เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2565 1,135 Share


พิธีรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "เพชรพัสดุ " ในฐานะเป็นผู้บริหารด้านการพัสดุดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 นางสาวเกศกนก ไทยแท้ เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณสำหรับรางวัล "เพชรพัสดุ" ในฐานะเป็นผู้บริหารด้านการพัสดุดีเด่น  โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ “นักบริหารงานด้านการพัสดุดีเด่น” และ “ผู้ปฏิบัติงานงานด้านการพัสดุดีเด่น” จากหน่วยงานของรัฐต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจากนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ซึ่งในพิธีดังกล่าว พลโท มณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณแก่ 1) นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง 2) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 3) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะผู้มีคุณูปการยิ่งต่อการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ แหล่งสมาคมฯ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ

เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2565 540 Share


มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  คลิก
 • การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

  การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

  คลิก
 • การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

  การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

  คลิก
 • การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  คลิก
 • การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา

  การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา

  คลิก
 • แฟ้มสะสมงาน Portfolio

  แฟ้มสะสมงาน Portfolio

  คลิก

 • ใหม่
  เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  คลิก

 • ใหม่
  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน

  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน

  คลิก
 • เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง

  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง

  คลิก

 • ใหม่
  สารสนเทศเพื่อการจำแนกพัสดุ

  สารสนเทศเพื่อการจำแนกพัสดุ

  คลิก