สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการปฏิบัติการในระบบ e-GP

ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุุ กองลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์ และนางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม เจ้าหน้าที่พัสดุประจำงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการปฏิบัติการในระบบ e-GP ร่วมกับนักศึกษา ภาค กศ.บป. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รหัสหมู่เรียน 6228201 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณุะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และบรรยากาศของงานเป็นไปอย่างสวยงาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต ประธานในพิธีเปิดเผยว่า การจัดโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในระบบ e-GP ณ หอประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงกระบวนการต่างๆของการจัดซื้อจัดจ้าง
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะก่อให้เกิดความโปร่งใสและการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วม

และขอบคุณอาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัษฎากร วินิกุล ที่ควบคุมกำกับดูแลเป็นอย่างดี ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์

เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2566 786 Share


ศึกษาดูงานระบบคุณธรรมจริยธรรมในทางพุทธศาสนา และเข้าร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าหนองยางตก ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรมจริยธรรมในทางพุทธศาสนา และเข้าร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2566  ณ วัดป่าหนองยางตก ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก นำโดยนางสาวเกศกนก ไทยแท้ พร้อมด้วยนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และการประถมศึกษา ปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ในโอกาสนี้ ทุกคนน้อมใจถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 3 กาล (อดีต ปัจจุบันและอานาคต) และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่จะได้ร่วมทำบุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนการน้อมนำคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นแนวปฏิบัติทั้งทางการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2566 45 Share


พิธีรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "เพชรพัสดุ " ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์ เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณสำหรับรางวัล "เพชรพัสดุ" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ “นักบริหารงานด้านการพัสดุดีเด่น” และ “ผู้ปฏิบัติงานงานด้านการพัสดุดีเด่น” จากหน่วยงานของรัฐต่างๆ ทั่วประเทศ โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ แหล่งสมาคมฯ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ

 

 

ที่มา สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 

เผยแพร่เมื่อ 16 กันยายน 2565 1,351 Share


การจัดการความรู้ การบริหารงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ กับคณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม  คณะพยาบาลศาสตร์ งานพัสดุ ร่วมกับงานอาคารสถานที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรประจำงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะพยาลบาลศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการสำหรับการจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนทรัพย์สิน รับฟังปัญหาจากหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ และการบริหารงานอาคาร และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานอาคารสถานที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ และนำปัญหาที่สะท้อนการดำเนินการอย่างแท้จริง

เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2565 1,277 Share


การจัดการความรู้ การบริหารงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 01.00 น. – 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานพัสดุ ร่วมกับงานอาคารสถานที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรประจำงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการสำหรับการจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนทรัพย์สิน รับฟังปัญหาจากหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ และการบริหารงานอาคาร และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานอาคารสถานที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ และนำปัญหาที่สะท้อนการดำเนินการอย่างแท้จริง

เผยแพร่เมื่อ 25 สิงหาคม 2565 1,385 Share


การจัดการความรู้ การบริหารงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ กับบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม (อาคาร12) งานพัสดุ ร่วมกับงานอาคารสถานที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรประจำงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการสำหรับการจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนทรัพย์สิน รับฟังปัญหาจากหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ และการบริหารงานอาคาร และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานอาคารสถานที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ และนำปัญหาที่สะท้อนการดำเนินการอย่างแท้จริง

เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม 2565 753 Share


การจัดการความรู้ การบริหารงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานพัสดุ ร่วมกับงานอาคารสถานที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรประจำงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการสำหรับการจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนทรัพย์สิน รับฟังปัญหาจากหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ และการบริหารงานอาคาร และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานอาคารสถานที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ และนำปัญหาที่สะท้อนการดำเนินการอย่างแท้จริง

 
 

เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม 2565 868 Share


การจัดการความรู้ การบริหารงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ กับกองพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา งานพัสดุ ร่วมกับงานอาคารสถานที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรประจำงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกองพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการสำหรับการจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนทรัพย์สิน รับฟังปัญหาจากหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ และการบริหารงานอาคาร และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานอาคารสถานที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ และนำปัญหาที่สะท้อนการดำเนินการอย่างแท้จริง

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 1,327 Share


การจัดการความรู้ การบริหารงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ กับสถาบันวิจัยและพัฒนา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. – 16.45 น. ณ ห้องประชุมสักทอง งานพัสดุ ร่วมกับงานอาคารสถานที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรประจำงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการสำหรับการจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนทรัพย์สิน รับฟังปัญหาจากหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ และการบริหารงานอาคาร และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานอาคารสถานที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ และนำปัญหาที่สะท้อนการดำเนินการอย่างแท้จริง

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 1,461 Share


การจัดการความรู้การบริหารงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดารารัตน์ งานพัสดุ ร่วมกับงานอาคารสถานที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรประจำงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการสำหรับการจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนทรัพย์สิน รับฟังปัญหาจากหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ และการบริหารงานอาคาร และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานอาคารสถานที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ และนำปัญหาที่สะท้อนการดำเนินการอย่างแท้จริง

เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2565 1,345 Share


มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  คลิก
 • การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

  การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

  คลิก
 • การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

  การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

  คลิก
 • การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  คลิก
 • การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา

  การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา

  คลิก
 • แฟ้มสะสมงาน Portfolio

  แฟ้มสะสมงาน Portfolio

  คลิก

 • ใหม่
  สรุปกิจกรรมการ การศึกษาดูงานระบบคุณธรรมจริยธรรม และบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

  สรุปกิจกรรมการ การศึกษาดูงานระบบคุณธรรมจริยธรรม และบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

  คลิก
 • เอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในระบบ e-GP

  เอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในระบบ e-GP

  คลิก
 • เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  คลิก

 • ใหม่
  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน

  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน

  คลิก
 • เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง

  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง

  คลิก

 • ใหม่
  สารสนเทศเพื่อการจำแนกพัสดุ

  สารสนเทศเพื่อการจำแนกพัสดุ

  คลิก