โครงการการจัดการความรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานพัสดุและการเบิกจ่าย ให้สนองตอบนโยบายตามแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะกรรมการจัดการความรู้  ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้  เมื่อเดือนกรกฎาคม - กันยายน จัดโครงการจัดการความรู้ในการบริหารงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ และได้จัดทำโครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัจจัยที่สำคัญที่จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการดำเนินงาน           ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการจัดการความรู้ประจำกองกลาง  พร้อมด้วยงานพัสดุ และงานการเงิน เล็งเห็นว่า การจัดกิจกรรมปัจจัยต่างๆ ที่ได้มาจากการจัดการความรู้ ทำให้ได้แนวทางที่สนับสนุนต่อการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ และงานการเงิน เป็นอย่างมาก และสามารถนำมามาพัฒนาต่อเนื่องเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป  ดังนั้น คณะกรรมการจัดการความรู้ พร้อมด้วยงานพัสดุและงานการเงิน เล็งเห็นว่าควรนำปัจจัยต่างๆ ที่ได้จากการจัดโครงการจัดการความรู้ที่กล่าวมาแล้ว เพื่อนำขุมความรู้และแก่นความรู้ต่างๆ มาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนางาน พัฒนาคน และเป็นองค์ความรู้  “ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานพัสดุและการเบิกจ่าย ให้สนองตอบนโยบายตามแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร”

เผยแพร่เมื่อ 29 เมษายน 2566 184 Share


สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการปฏิบัติการในระบบ e-GP

ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุุ กองลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์ และนางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม เจ้าหน้าที่พัสดุประจำงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการปฏิบัติการในระบบ e-GP ร่วมกับนักศึกษา ภาค กศ.บป. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รหัสหมู่เรียน 6228201 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณุะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และบรรยากาศของงานเป็นไปอย่างสวยงาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต ประธานในพิธีเปิดเผยว่า การจัดโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในระบบ e-GP ณ หอประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงกระบวนการต่างๆของการจัดซื้อจัดจ้าง
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะก่อให้เกิดความโปร่งใสและการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วม

และขอบคุณอาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัษฎากร วินิกุล ที่ควบคุมกำกับดูแลเป็นอย่างดี ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์

เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2566 128 1,193 Share


ศึกษาดูงานระบบคุณธรรมจริยธรรมในทางพุทธศาสนา และเข้าร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าหนองยางตก ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรมจริยธรรมในทางพุทธศาสนา และเข้าร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2566  ณ วัดป่าหนองยางตก ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก นำโดยนางสาวเกศกนก ไทยแท้ พร้อมด้วยนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และการประถมศึกษา ปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ในโอกาสนี้ ทุกคนน้อมใจถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 3 กาล (อดีต ปัจจุบันและอานาคต) และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่จะได้ร่วมทำบุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนการน้อมนำคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นแนวปฏิบัติทั้งทางการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2566 126 447 Share


มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

มีต่อ

แก้ไขประกาศขายทอดตลาด เครื่องปรับอากาศ จำนวน 542 เครื่อง

เผยแพร่เมื่อ 28 เมษายน 2566 1 278 Share

แก้ไขประกาศขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 49 รายการ

เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2566 240 Share

แก้ไขประกาศขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 291 รายการ

เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2566 190 Share

แก้ไขประกาศขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 314 รายการ

เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2566 200 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  คลิก
 • การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

  การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

  คลิก
 • การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

  การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

  คลิก
 • การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  คลิก
 • การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา

  การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา

  คลิก
 • แฟ้มสะสมงาน Portfolio

  แฟ้มสะสมงาน Portfolio

  คลิก

 • ใหม่
  สรุปกิจกรรมการ การศึกษาดูงานระบบคุณธรรมจริยธรรม และบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

  สรุปกิจกรรมการ การศึกษาดูงานระบบคุณธรรมจริยธรรม และบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

  คลิก
 • เอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในระบบ e-GP

  เอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในระบบ e-GP

  คลิก
 • เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

  คลิก

 • ใหม่
  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน

  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน

  คลิก
 • เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง

  เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง

  คลิก

 • ใหม่
  สารสนเทศเพื่อการจำแนกพัสดุ

  สารสนเทศเพื่อการจำแนกพัสดุ

  คลิก