กรุณาเลือกแผนที่ ตึก/อาคาร ประจำสนามสอบ

[16.457945, 99.516171, อาคารเรียนเอนกประสงค์ (SAC)]

อาคารเรียน 1
อาคาร 2
อาคาร 3
อาคาร 4
อาคารน้ำเพชร
อาคาร 10
อาคารคณะวิทยาการจัดการ
อาคารเรียนรวม (อาคาร 12)
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เก่า)
อาคารโลจิสติกส์ (คหกรรม เดิม)
อาคารการศึกษาพิเศษ
หอประชุมรัตนอาภา
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารภูมิภาคศึกษา
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารคณะครุศาสตร์
อาคารเรียนเอนกประสงค์ (SAC)
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ใหม่)
กองอำนวยการ